Arkiwera

Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Allmänt

1. Allmänt

Arkiwera wcrify AB (org. nr. 556678–0606, Sturegatan 34, 114 36 Stockholm) är personuppgiftsansvariga för tjänsten Arkiwera.

Arkiwera behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Detta dokument förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

I Arkiwera inhämtas information om personuppgifter från olika sociala mediaplattformar och från webbplatser. Respektive social medieplattforms regler och integritetspolicy gäller för informationen på respektive plattform. I tjänsten lagras också bilder och dokument som kan innehålla personuppgifter.

Arkiwera wcrify AB (org. nr. 556678–0606, Sturegatan 34, 114 36 Stockholm) är personuppgiftsansvariga för tjänsten Arkiwera.

Arkiwera behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Detta dokument förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

I Arkiwera inhämtas information om personuppgifter från olika sociala mediaplattformar och från webbplatser. Respektive social medieplattforms regler och integritetspolicy gäller för informationen på respektive plattform. I tjänsten lagras också bilder och dokument som kan innehålla personuppgifter.

2. Vad är en personuppgift?

2. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer, men även uppgifter som till exempel en IP-adress eller en inspelad röst kan vara personuppgifter om de kan kopplas till dig.

Vissa personuppgifter betraktas som känsliga och omfattas av särskilda regler. Med känsliga personuppgifter menas information som avslöjar exempelvis medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa.

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer, men även uppgifter som till exempel en IP-adress eller en inspelad röst kan vara personuppgifter om de kan kopplas till dig.

Vissa personuppgifter betraktas som känsliga och omfattas av särskilda regler. Med känsliga personuppgifter menas information som avslöjar exempelvis medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa.

3. Om vem samlar vi in information?

3. Om vem samlar vi in information?

Vi samlar in information om dig som kund som har ingått eller vill ingå ett avtal med Arkiwera.

Vi samlar in information om dig som kund som har ingått eller vill ingå ett avtal med Arkiwera.

4. Vilken information samlar vi in?

4. Vilken information samlar vi in?

Syftet med tjänsten Arkiwera är att du som kund ska kunna samla in och arkivera information från olika sociala mediaplattformar och webbplatser samt lagra olika typer av information i Arkiwera. För att möjliggöra detta samlar vi in dina kontaktuppgifter såsom till exempel namn, adress, epost och fakturauppgifter. Vi samlar även in uppgifter för att säkerställa autentisering och inloggning i tjänsten samt på respektive social medieplattform. Respektive social medieplattform samlar även in information såsom din IP-adress, webbläsar-/operativsysteminformation och adressen till webbplatsen eller appen du använder för att möjliggöra inloggning i deras plattformar.

Arkiwera får tillgång till kontoinformation på respektive social medieplattform och får därmed åtkomst till information såsom inlägg, filmer, kommentarer, beskrivningar med mera som du som kund har publicerat på respektive plattform.

Syftet med tjänsten Arkiwera är att du som kund ska kunna samla in och arkivera information från olika sociala mediaplattformar och webbplatser samt lagra olika typer av information i Arkiwera. För att möjliggöra detta samlar vi in dina kontaktuppgifter såsom till exempel namn, adress, epost och fakturauppgifter. Vi samlar även in uppgifter för att säkerställa autentisering och inloggning i tjänsten samt på respektive social medieplattform. Respektive social medieplattform samlar även in information såsom din IP-adress, webbläsar-/operativsysteminformation och adressen till webbplatsen eller appen du använder för att möjliggöra inloggning i deras plattformar.

Arkiwera får tillgång till kontoinformation på respektive social medieplattform och får därmed åtkomst till information såsom inlägg, filmer, kommentarer, beskrivningar med mera som du som kund har publicerat på respektive plattform.

5. Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

5. Varför och på vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

Det vanligaste ändamålet för behandling av dina personuppgifter är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal som vi har med dig som kund. Vi behöver samla in personuppgifter för det här ändamålet för att vi ska kunna ingå avtal med dig.

Arkiwera behöver också behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla eventuella skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Arkiwera kan även behöva behandla personuppgifter för att skydda Arkiwera eller dess partners rättigheter, till exempel vid domstolsförhandling.

När vi har ett berättigat intresse kan vi behandla dina personuppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser för att utveckla och förbättra våra tjänster med avseende på bland annat funktionalitet och säkerhet.

Arkiwera kan även använda dina personuppgifter för att rikta direktreklam och erbjudanden till dig. Om du inte vill få direktreklam kan du meddela detta till oss.

I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Du som kund kan när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat. Den behandling som vi redan har gjort, påverkas inte men vi kommer inte att fortsätta behandla uppgifterna om vi inte har en annan grund för behandlingen än det samtycket avsåg.

Det vanligaste ändamålet för behandling av dina personuppgifter är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal som vi har med dig som kund. Vi behöver samla in personuppgifter för det här ändamålet för att vi ska kunna ingå avtal med dig.

Arkiwera behöver också behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla eventuella skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Arkiwera kan även behöva behandla personuppgifter för att skydda Arkiwera eller dess partners rättigheter, till exempel vid domstolsförhandling.

När vi har ett berättigat intresse kan vi behandla dina personuppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser för att utveckla och förbättra våra tjänster med avseende på bland annat funktionalitet och säkerhet.

Arkiwera kan även använda dina personuppgifter för att rikta direktreklam och erbjudanden till dig. Om du inte vill få direktreklam kan du meddela detta till oss.

I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Du som kund kan när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat. Den behandling som vi redan har gjort, påverkas inte men vi kommer inte att fortsätta behandla uppgifterna om vi inte har en annan grund för behandlingen än det samtycket avsåg.

6. Hur länge sparas dina personuppgifter och var lagras uppgifterna?

6. Hur länge sparas dina personuppgifter och var lagras uppgifterna?

De uppgifter som samlas in kommer att lagras i Tjänsten tills du som användare tar bort dem alternativt avslutar ditt abonnemang och meddelar oss att uppgifterna ska raderas. Uppgifterna i de olika abonnemang kan, om inte annat avtalats, finnas kvar i tjänsten för att möjliggöra återanslutning till tjänsten.

Personuppgifter i tjänsten lagras på servrar inom Sverige och EU/EES.

De uppgifter som samlas in kommer att lagras i Tjänsten tills du som användare tar bort dem alternativt avslutar ditt abonnemang och meddelar oss att uppgifterna ska raderas. Uppgifterna i de olika abonnemang kan, om inte annat avtalats, finnas kvar i tjänsten för att möjliggöra återanslutning till tjänsten.

Personuppgifter i tjänsten lagras på servrar inom Sverige och EU/EES.

7. Hur skyddar Arkiwera dina personuppgifter?

7. Hur skyddar Arkiwera dina personuppgifter?

Arkiwera gör sitt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller obehörig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det görs med hjälp av både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Arkiwera strävar efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt. Om en samarbetspartner/leverantör behandlar personuppgifter åt Arkiwera, ett så kallat personuppgiftsbiträde, måste den alltid förbinda sig att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå och att vidta motsvarande skyddsåtgärder.

Arkiwera gör sitt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller obehörig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det görs med hjälp av både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Arkiwera strävar efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt. Om en samarbetspartner/leverantör behandlar personuppgifter åt Arkiwera, ett så kallat personuppgiftsbiträde, måste den alltid förbinda sig att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå och att vidta motsvarande skyddsåtgärder.

8. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

8. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan komma att behandlas av företag som vi samarbetar med, naturligtvis alltid inom ramen för gällande regler om sekretess. Enligt lag kan vi också i vissa fall vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till olika myndigheter.

I vissa fall kan vi komma att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES (tredje land) samt till internationella organisationer. Arkiwera gör bara sådana överföringar om övriga regler i dataskyddsförordningen följs och om någon av följande förutsättningar är uppfylld:

Dina uppgifter kan komma att behandlas av företag som vi samarbetar med, naturligtvis alltid inom ramen för gällande regler om sekretess. Enligt lag kan vi också i vissa fall vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till olika myndigheter.

I vissa fall kan vi komma att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES (tredje land) samt till internationella organisationer. Arkiwera gör bara sådana överföringar om övriga regler i dataskyddsförordningen följs och om någon av följande förutsättningar är uppfylld:

  • EU-kommissionen har tagit beslut om att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet.
  • Arkiwera har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. standardklausuler eller bindande företagsbestämmelser.
  • Det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten.
  • Det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.
  • EU-kommissionen har tagit beslut om att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet.
  • Arkiwera har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. standardklausuler eller bindande företagsbestämmelser.
  • Det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten.
  • Det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

9. Vilka är dina rättigheter?

9. Vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och att få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

Begära ett registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det kan du göra genom att begära ett registerutdrag. Vänligen kontakta oss för mer information.

Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift kompletteras.

Ta bort dina uppgifter

Du har rätt att få någon eller alla dina personuppgifter raderade. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror i så fall på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet och att vi fortfarande har en laglig grund för att behandla dem.

Begränsning av dina uppgifter

I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara så om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. Det kan till exempel vara om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Överföra dina uppgifter till en annan aktör

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat. Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få uppgifterna flyttade till en annan aktör – dataportabilitet.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du har klagomål på hur Arkiwera har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Du kan läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta Arkiwera via mail: support@arkiwera.com, adress: Sturegatan 34, 114 36 Stockholm

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och att få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

Begära ett registerutdrag

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det kan du göra genom att begära ett registerutdrag. Vänligen kontakta oss för mer information.

Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift kompletteras.

Ta bort dina uppgifter

Du har rätt att få någon eller alla dina personuppgifter raderade. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror i så fall på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ursprungliga ändamålet och att vi fortfarande har en laglig grund för att behandla dem.

Begränsning av dina uppgifter

I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara så om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter

Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. Det kan till exempel vara om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Överföra dina uppgifter till en annan aktör

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat. Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få uppgifterna flyttade till en annan aktör – dataportabilitet.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du har klagomål på hur Arkiwera har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Du kan läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta Arkiwera via mail: support@arkiwera.com, adress: Sturegatan 34, 114 36 Stockholm